KOBE BRYANT ILLUSTRATION

Kobe Bryant Vector Digital Illustration.
Drawn by hand.
Redrawn digitally in Adobe Illustrator. Coloured in Adobe Illustrator.

Chris Rathbone Kobe Bryant Digital illustration