KOBE BRYANT ILLUSTRATION

Kobe Bryant Vector Digital Illustration.
Drawn by hand.
Redrawn digitally in Adobe Illustrator. Coloured in Adobe Illustrator.

Chris Rathbone Kobe Bryant Digital illustration Chris Rathbone Kobe Bryant Digital illustration Chris Rathbone Kobe Bryant Digital illustration